środa, 27 listopada 2013

Warner Edwards Distillery vs Piwomani

[PL] Warner Edwards Distillery założony przez Toma Warnera i Siona Edwardsa, to nowy genialny producent ginu prosto z UK. Siona znam kilka lat, jest to mąż mojej siostry ciotecznej. Często rozmawialiśmy na różne tematy i teraz postanowiłem przeprowadzić z nim mały wywiad, pokazując wam, jak bliskie są relacje między rzemieślnikami robiącymi gin i piwo.
[EN] Warner Edwards Distillery founded by Tom Warner and Sion Edwards, the new brilliant gin producer straight from the UK. I know Sion a few years now, he is my cousin's husband. We often talked on various topics, and now I decided to conduct a little interview with him, showing you how close is the relationship between the craftsmen doing gin and beer.
PL:
[Piwomani] Czy możesz nam powiedzieć coś więcej na temat Warner Edwards Distillery?. Kiedy Ty i Tom postanowiliście robić gin, i dlaczego gin? 
[Sion]  Tom i ja spotkaliśmy się w 1997 roku pierwszego dnia na Uniwersytecie, i jak większość osób zostaliśmy przyjaciółmi po dziś dzień. Pięć lat temu zaczęliśmy dyskutować na temat możliwości wystartowania z własnym biznesem i rozważaliśmy wiele opcji.  Przedostatnim pomysłem była uprawa roślin takich jak np. lawenda do produkcji olejków eterycznych, do ekstrakcji olejków potrzebny jest alembik, lecz plon jest tylko raz w roku. Alkohol można produkować  w alembiku, więc olejki poszły w zapomnienie, i urodził się pomysł produkcji alkoholu.
Przemysł białych wyrobów spirytusowych w UK szacuje się na 4 miliardy funtów.  Z naszych badań wynikało, iż najlepszym obszarem w który moglibyśmy wejść był Gin, i szczęśliwie wybraliśmy właśnie ten wyrób spirytusowy!.  Planowanie oraz rozeznanie zajęło nam 3 ½ roku, zanim wystartowaliśmy w grudniu 2012. W 2012 roku kategoria premium gin wzrosła o 140%, czyli nasze rozeznanie okazało się prawdziwe.

[Piwomani] Możesz nam coś powiedzieć o składnikach jakich używacie do produkcji ginu, i sekretu dotyczącego waszej wody?
[Sion] Mamy 11 składników botanicznych w naszej recepturze. Jałowiec, kolendra, korzeń arcydzięgla, cynamon, skórka pomarańczowa, skórka z cytryny, pieprz, kardamon, kwiat bzu czarnego, gałka muszkatołowa i jeden tajny składnik, który pozostanie tajemnicą!
Nie ma żadnego sekretu związanego z naszą wodą. Jest to jedno z siedmiu źródeł znajdujących się na terenie starego średniowiecznego dworu.  Sprawdziliśmy i próbowaliśmy każde z siedmiu źródeł, i teraz używamy tego, jako nasze. Jest to niezwykle gładkie i czyste źródło z naturalną słodyczą.  Uważamy, że jakość wody naprawdę czuć w gotowym ginie.
 
[Piwomani] Możesz przeprowadzić nas przez proces destylacji?
[Sion] Istnieje kilka różnych metod destylacji. Jednakże, my  produkujemy nasz gin stosując metodę London gin. Wypełniamy gar alkoholem, dodajemy trochę wody i mieszankę składników botanicznych.  Później podgrzewamy gar, aby alkohol odparował. Następnie osadza się on na miedzi i wraca z powrotem do gara. Ten proces nazywa się refluks (ponowny napływ),  trwa to 10 godzin, dopóki cały alkohol niezostanie przedestylowany. Efektywnie, ta sama kropla alkoholu jest destylowana wiele razy w alembiku. Miedź łagodzi spirytus wytrącając wszystkie kwasy, cyjanki oraz karbaminiany, które naturalnie występują w składnikach botanicznych.  Więc w zasadzie alembik wpływa na czysty i delikatny destylat, pozwalając aby smaki wydobyły się, lecz już bez zanieczyszczeń.  Później para wędruje do kolumny skraplającej i chłodzi się do postaci cieczy o zawartości alkoholu 89% ABV. Spirytus później pozostawia się na 14 dni aby się ukształtował i utracił nuty z alembika, które są bardzo ostre. Następnie robimy „cut back” czyli dolewamy wodę ze źródła aby uzyskać 44% ABV i po 24 godzinach butelkujemy!
[Piwomani] Ile butelek zrobiliście w czasie jednego roku?
[Sion] Jesteśmy prawie na końcu naszego pierwszego roku i prawdopodobnie wyprodukujemy około 13-14000 butelek. To był nasz cel na pierwszy rok, więc liczymy, że osiągniemy również cel na drugi rok!

[Piwomani] Czy orientujesz się w rzemieślniczej piwnej rewolucji?? Czy jest wiele browarów rzemieślniczych w Waszym rejonie, i czy pijecie piwa z tych browarów? Może jakieś piwa możesz polecić??
[Sion] Ruch sceny browarów rzemieślniczych jest ogromny w UK. W każdym tygodniu otwierają się nowe browary! Jest kilka browarów blisko nas, nowy, który radzi sobie bardzo dobrze to Hart Family Brewery w Wellingborough, bardzo dobry wybór bardzo popularnych piw. Kolejnym lokalnym browarem jest Pot Belly Brewery, Kettering.

[Piwomani] Czy w Twojej opinii jest możliwa współpraca pomiędzy rzemieślnikami robiącymi gin i piwo??
[Sion]  Produkcja  whiskey lub destylatu spirytusowego z produkcją piwa jest możliwa i doszła już do skutku  w UK.  Przede wszystkim Adams, który destylował jedno ze swoich piw. Wielu małych producentów whiskey dokonuje zacierania w lokalnych browarach. 

Ja piłem pierwszy wypust i byłem zachwycony. Jeżeli, ktoś zwas byłby zainteresowany zakupem, proszę o wiadomość na e-mail.
 
EN: 
[Piwomani] Can You tell as more about Warner Edwards Distillery. When You and Tom came up with the idea to make gin, and why gin?
[Sion]  Tom and I met back in 1997 in University on the first day and as many do became friends and stayed as friends ever since.  Five years ago we started discussing the possibilities of starting our own business and looked into many options.  The penultimate idea was to grow crops such as Lavender to produce essential oils, a still is required to extract the oils but the crop is only ready once a year.  Alcohol can be produced in a still and so the essential oils were forgotten about and the production of alcohol was born.
The white spirits industry in the UK is worth £4 Billion.  In our research into the industry found that the best area for us to enter was Gin, which was fortunate as it was our spirit of choice!  It took 3 ½ years of research and planning before we launched in December 2012.  In 2012 the premium gin category grew by 140% so our investigations proved to be correct.

[Piwomani] Can You tell as the ingredients that You use to make gin, and the secret about Your water?
[Sion]  We have 11 botanicals in our recipe.  Juniper, coriander, angelica root, cinnamon, orange peel, lemon peel, black pepper, cardamom, elderflower, nutmeg and one secret ingredient which will remain secret!
There is no real secret about our water.  It is one of seven springs on the site of an old medieval manor house.  We went around and tasted all seven and now use the one we liked the most as our source.  It is an incredibly smooth and clean source with a natural sweetness.  We feel that the quality of the water really shows through in the finished gin.

[Piwomani] Can You walk us through the distillation proces?
[Sion] There are a few different methods of distilling.  However, we produce our gin using the London Gin method.  We fill the pot with alcohol, some water and the botanical recipe.  We then heat the pot and cause the alcohol to vapour.  It then condenses on the copper and runs back into the pot.  This is called reflux, it continues to do this for 10 hours until all the alcohol has been distilled through.  Effectively the same drop of alcohol is distilled many times in the still.  The copper smoothes the spirit taking out all the acids, cyanides’ and carbamates which naturally occur in the botanicals.  So basically the still makes a very clean smooth distillate, allowing the flavours to come through but not the impurities.  The vapour then makes its way to the condensing column and is cooled into liquid distillate at 89% ABV.  The spirit is then left for 14 days to settle and loose the still notes which give some very sharp flavours.  We then ‘cut back’ with the spring water to 44% ABV and 24 hours later bottle! 

[Piwomani] How many bottles did You make during one year?
[Sion] We are almost at the end of our first year and will probably produce around 13-14,000 bottles.  This was our target for the first year so here’s hoping we achieve our year two target!! 
[Piwomani] Are You familiar with craft beer revolution?? Are the many craft brewers in Your near, do You drink their beers?? Maybe You can recomend some??
[Sion]  There is a huge craft beer movement in the UK.  There are new breweries opening each week!  There are a few breweries near us, a new one which is doing very well is Hart Family Brewery in Wellingborough a good selection of very popular beers.  Another good local brewer is Pot Belly Brewery, Kettering.

[Piwomani] In Your opinion, is it possible to make collaboration with craft gin and craft brewery??
[Sion] In the production of whiskey or a distilled spirit from a beer a collaboration can and has been made in the UK.  Most notably Adnams who distill one of their own beers.  Many small whiskey producers have their mash produced by local beer producers. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz